Έκκριμα Θηλής


20% των γυναικών είναι δυνατό να παράγουν έκκριμα από τη θηλή μετά από καθαρισμό αυτής και άσκηση πίεσης περιθηλαία, περιγράφεται δε η εμφάνιση εκκρίματος κατά τη διενέργεια μαστογραφίας. Η κατάσταση αυτή θεωρείται φυσιολογική και αποδίδεται σε περιεχόμενο των γαλακτοφόρων πόρων που υφίσταται συνεχή παραγωγή και απορρόφηση. Η αυτόματη έκκριση ωστόσο χαρακτηρίζει τόσο καλοήθεις παθήσεις (πορεκτασία, γαλακτόροια, θήλωμα), όσο και κακοήθεις, σε πολύ μικρότερο βέβαια ποσοστό (5-10% των οροαιματηρών εκκριμάτων οφείλεται σε κακοήθεια). Παράγοντες που πρέπει να αποσαφηνιστούν είναι: αυτόματη έκκριση ή με πίεση, αμφοτερόπλευρη, από ένα πόρο ή περισσότερους, παρουσία αίματος ή όχι. Η αντιμετώπιση είναι ανάλογη με την διάγνωση (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης έκκρισης από τη θηλή