Χειρουργική βιοψία με τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού

Σε ορισμένες περιπτώσεις ύποπτων βλαβών του μαστού η διαδερμική βιοψία δεν είναι δυνατή λόγω της θέσης της βλάβης μέσα στο μαστό ή του μικρού μεγέθους της.

Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση της ύποπτης αλλοίωσης και η εξέταση αυτής στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό τοποθετείται διαδερμικά ένας συρμάτινος οδηγός στη βλάβη. Εάν η βλάβη του μαστού είναι ορατή στον υπερηχογραφικό έλεγχο, η τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού γίνεται από με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Εάν η βλάβη είναι ορατή μόνο στη μαστογραφία, γίνεται τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού με μαστογραφική καθοδήγηση, πριν ακριβώς από το χειρουργείο, με τη συνεργασία της χειρουργού με τον εξειδικευμένο ακτι-νολόγο στη μαστογραφική τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πιστοποιείται η αφαίρεση της ύποπτης αλλοίωσης με διεγχειρητικό υπερηχογράφημα στην περίπτωση των υπε-ρηχογραφικών βλαβών και με μαστογραφία του αφαιρεθέντος δείγματος στην περίπτωση των μαστογραφικών αλλοιώσεων.