Μαγνητική Μαστογραφία (MRM)


ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μαστού η μαγνητική μαστογραφία (ΜΜ) η οποία έχει μεγάλη ευαι-σθησία και λίγο χαμηλότερη ειδικότητα. Τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και οι ενδείξεις της συνοψίζονται παρακάτω.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μαγνητικής μαστογραφίας

Ενδείξεις μαγνητικής μαστογραφίας