Λεμφική Παροχέτευση του Μαστού

Επειδή ο καρκίνος του μαστού επεκτείνεται προς τους τοπικούς λεμφαδένες , είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το δίκτυο των λεμφικής παροχέτευσης. Η ανίχνευση διηθημένων λεμφαδένων υποδηλώνει κακή πρόγνωση. Γενικά τα λεμφαγγεία ακολουθούν την κυκλοφορία του αίματος, αλλά υπάρχει και ανεξάρτητη διασύνδεση μεταξύ των λεμφαγγείων μεταξύ τους και μερικές φορές με τα λεμφαγγεία του άλλου μαστού. Το έξω ημιμόριο του μαστου συνήθως παροχετεύει λέμφο προς την ομάδα των μασχαλιαίων λεμφαδένων, ενώ το έσω ημιμόριο προς την μαστική αλυσίδα. Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι διατεταγμένοι σε 5 ομάδες , οι οποίες πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά.

Η δερματική λεμφική αποχέτευση του μαστού εκτείνεται ακτινωτά από το περί την θηλαία άλω λεμφικό δίκτυο, προς τέσσερις κατευθύνσεις (εικόνα 1):

1.Προς τα έξω, προς τα πρόσθια (θωρακικά ) λεμφογάγγλια της μασχάλης.

2.Προς τα άνω, προς τα κορυφαία (υποκλείδια) λεμφογάγγλια.

3.Προς τα έσω, προς τα έσω μαστικά λεμφογάγγλια και το δερματικό δίκτυο του άλλου μαστού.

4.Προς τα κάτω, προς το ανώτερο κοιλιακό τοίχωμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

Εικόνα 1. Δερματική λεμφική παροχέτευση του μαστού.

Η παρεγχυματική αποχέτευση αφορά τον κυρίως μαζικό αδένα, την θηλή και την άλω και ξεκινά από το υπό την άλω (subareolar) λεμφικό δίκτυο του Suppey, διαθέτει δε δυο κύριες και δυο επικουρικές οδούς (Εικόνα. 2)

Κύριες οδοί

  • Άνω ή έξω λεμφική οδός, (από το έξω τμήμα του αδένα προς τους θωρακικούς λ.)
  • Κάτω ή έσω λεμφική οδός, (από το κεντρικό τμήμα του αδένα προς τους θωρακικούς λ.)

Επικουρικές οδοί

  • Οπισθοθωρακική, (από το άνω και έσω τμήμα του αδένα προς τους βραχιόνιους και υποκλείδιους λ.)
  • Διαθωρακική, (από το εν τω βάθει τμήμα του αδένα προς τους λ. του Rotter και τους υποκλείδιους λ.)
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

Εικόνα 2. Παρεγχυματική λεμφική παροχέτευση του μαστού.

Οι λεμφαδένες το Rotter 1-4 τον αριθμό, βρίσκονται μεταξύ μείζονος και ελάσσονος θωρακικού μυός, κατά μήκος των ακρομιοθωρακικών αγγείων. Οι λεμφαδένες αυτοί δέχονται λέμφο κυρίως από το άνω τμήμα του μαστού και αποχετεύουν προς τα κεντρικά και υποκλείδια λεμφογάγγλια.

Οι έσω μαστικοί λεμφαδένες είναι 2-6 στον αριθμό, βρίσκονται μεταξύ των μεσοπλευρίων διαστημάτων, κατά μήκος των έσω μαστικών αγγείων. Οι αδένες αυτοί δέχονται λέμφο κυρίως από το έσω τμήμα του μαστού και αποχετεύουν προς τα λεμφογάγγλια της βάσης του τραχήλου. Σε κάθε περίπτωση, πάνω από το 75% της λεμφικής αποχέτευσης των μαστών γίνεται μέσω των μασχαλιαίων λεμφαδένων, ενώ τόσο οι μασχαλιαίοι, όσο και οι έσω μαστικοί λεμφαδένες δέχονται λέμφο και από τα 4 τεταρτημόρια του μαστού.

Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες βρίσκονται κατά μήκος της μασχαλιαίας φλέβας και των κλάδων της και κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω επίπεδα (πίνακας 2).

Πίνακας 2

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

ΝΕΥΡΑ

Ο μαστός νευρώνεται από σωματικές αισθητικές νευρικές ίνες και από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Τα νεύρα στην περιοχή της μασχάλης που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο καθώς νευρώνουν γειτονικούς μύες και πρέπει οπωσδήποτε να διατηρούνται κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις στη μασχαλιαία κοιλότητα είναι το μακρό θωρακικό νεύρο (νεύρο του Bell) που νευρώνει τον πρόσθιο οδοντωτό μυ και το θωρακοραχιαίο νεύρο που νευρώνει τον πλατύ ραχιαίο μυ.