Εναλλακτικές Μεθόδοι Απεικόνισης FDG-PET, Ενδοσκόπηση Θηλαίων Πόρων

1. FDG-PET/CT

Η FDG-PET/CT είναι μια νέα απεικονιστική μέθοδος η οποία επιτρέπει την απεικόνιση των δεδομένων της PET και της CT σε μία εικόνα. Η διαγνωστική ακρίβεια της PET/CT είναι υψηλότερη συγκρινόμενη με κάθε μία χωριστά, εξαιτίας της ακριβούς ανατομικής συσχέτισης της ανώμαλης πρόσληψης FDG και της λειτουργικής συσχέτισης των ύποπτων μορφολογικών ανωμαλιών. Συνδυασμένη PET/CT απεικόνιση είναι πολύ σημαντική απεικονιστική μέθοδος για την σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απεικονιστικής αυτής μεθόδου φαίνονται στον Πίνακα 1.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα FDG-PET/CT

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων ( PET, Positron Emission Tomography), είναι διαγνωστική απεικονιστική μέθοδος, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του καρκίνου, βασιζόμενη στο μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων.
  • Η κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων θεωρείται ακόμη ο μόνος σημαντικός προγνωστικός δείκτης.
  • Υψηλή ειδικότητα στην ανάδειξη κακοήθειας σε ασθενείς με μεταβολικά ενεργείς βλάβες.
  • Η ευαισθησία της FDG-PET στην ανάδειξη μασχαλιαίων λεμφαδένων κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% με ειδικότητα περίπου 90%.
  • Μέθοδος εκλογής για την αρχική σταδιοποίηση ορισμένων τύπων καρκίνου του μαστού, τον έλεγχο υποτροπής και τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • H ικανότητα της μεθόδου στην ανάδειξη του πρώιμου καρκίνου του μαστού εξαρτάται κατά πολύ από το μέγεθος του όγκου.
  • Η ευαισθησία είναι 70% για όγκους διαμέτρου <2 εκ. και 9% για όγκους διαμέτρου >2-5 εκ.. Η ευαισθησία για όγκους διαμέτρου <1 εκ. είναι περίπου 25% και 80% για όγκους διαμέτρου από 1έως 2 εκ.

ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές με Τεχνίτιο Tc-99m-(V)DMSA έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σε πρώϊμο στάδιο του καρκίνου του μαστού, και αναφέρεται ευαισθησία 48-56% για καρκίνους μεγέθους <1 cm και μέχρι 75 % για καρκίνους μεγέθους >1 cm. Όταν συνδυάζονται με μαστογραφία το ποσοστό ανέρχεται στο 89%. Σημαντική είναι η προσφορά των ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων στη χαρτογράφηση της λεμφικής οδού και στην αναγνώριση του λεμφαδένα φρουρού.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΛΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε τρόπος άμεσης πρόσβασης στο θηλαίο σύστημα του μαστού. Η ενδοσκόπηση των θηλαίων πόρων είναι μια καινούρια μέθοδος, κατά την οποία με τη βοήθεια ενός μικροενδοσκοπίου (0,9-1,2mm) είναι δυνατή η υπό άμεση όραση εξέταση του θηλαίου συστήματος του μαστού και η λήψη βιοπτικού υλικού από το επιθήλιο των θηλαίων πόρων, από το οποίο μπορούν να αναγνωριστούν πρώιμες κυτταρολογικές αλλαγές.